Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta: [ Zaloguj do eBOK » Logowanie do eBOK ]

Dziś jest: Niedziela, 21 lipca 2024r.NIEZBILANSOWANA WODA

InformacjaOGŁOSZENIE
Data publikacji2010-09-01

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747; zmiany Dz. U . z 2002r. nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2004r. nr 96, poz. 959, nr 173, poz. 1808; Dz. U. z 2005r. nr 85, poz. 729, w skrócie nazywaną ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu) tylko wodomierz główny służy do rozliczania kosztów pobranej wody i odprowadzanych ścieków między spółdzielnią (jako odbiorcą usług) i przedsiębiorstwem wodociągowym (jako dostawcą usług). Na podstawie art. 26.2. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu, zarządca budynku wielolokalowego jest obowiązany do rozliczenia kosztów wody i ścieków w taki sposób, aby suma obciążeń za wodę i ścieki nie była wyższa od wydatków ponoszonych przez spółdzielnię na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowego i przedsiębiorstwa odbioru ścieków.

W przypadku pełnego opomiarowania zużycia wody, całkowite zużycie wody w nieruchomości wyrazić można równaniem:

Zwcałk= Zwlok + Zwnw + uchyb

Zwcałk- całkowite zużycie wody w nieruchomości
Zw lok – zużycie wody w lokalach
Zw nw – zużycie wody w nieruchomości wspólnej (dodatkowe punkty poboru wody)
Uchyb – różnica między zużyciem wykazanym przez wodomierz główny a suma zużycia wody wykazaną przez wodomierze zainstalowane przy punktach czerpalnych.

Na podstawie art. 26.3 zarządca dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów wynikających z różnicy wskazań. Stosuje się zazwyczaj jedną z trzech metod:

" 1) koszt wody dostarczonej do lokali rozlicza się wg. cen zakupu, a pozostała różnicę w proporcji do udziału w nieruchomości;
2) koszt wody dostarczonej do lokali rozlicza się wg. cen zakupu, a pozostałą różnicę w proporcji do liczby osób zamieszkałych w lokalach;
3) koszt wody dostarczonej do nieruchomości dzieli się przez sumę zużycia wody wykazaną przez wodomierze w lokalach, ustalając w ten sposób tzw. wewnętrzną cenę wody. Koszt wody dostarczonej do lokali rozlicza się wg. ceny wewnętrznej."


Rada Nadzorcza SM „Razem” uchwałą nr 20/2009 z dnia 21.05.2009r. w sprawie sposobu rozliczania niezbilansowanej ciepłej i zimnej wody w zasobach spółdzielni, wybrała metodę nr 2 tj. wg. liczby osób przebywających w mieszkaniach (zarówno płacących jak i dłużników).

Zapobieganie uchybowi.

Dotychczasowe obserwacje potwierdzają, że na ogół wodomierze budynkowe (główne) wskazują większe zużycie wody niż suma zużycia wody wykazywana przez wodomierze mieszkaniowe (indywidualne). Różnica ta zwykle wynosi ok. 15-25%.

Podstawowe przyczyny, które powodują rozbieżności w przypadku pomiaru zużycia wody (tzw. uchyb) są następujące:

• jakość wodomierzy mieszkaniowych i sposób ich instalacji (warunek dotyczy przede wszystkim klasy wodomierza, pozycji montażu, uwzględnienie warunków określonych przez producenta w dokumentacji technicznej montażu),
• liczba wodomierzy mieszkaniowych,
• wiek i materiał, z którego jest wykonana instalacja wodociągowa,
• jakość wody wodociągowej,
• nieszczelności na instalacji wewnętrznej,
• cena jednostkowa wody,
• cena jednostkowa ścieków,
• liczba mieszkańców i ich wiek, co ma bezpośredni związek z trybem życia i przyzwyczajeniami,
• nieuprawniona ingerencja zewnętrzna w wodomierze mieszkaniowe.

Czynniki, które mają wpływ na minimalizację uchybu w bilansowaniu zużycia wody:

• powinno się stosować wodomierze posiadające zabezpieczenie przed ingerencją zewnętrzną (dotyczy to zarówno ingerencji polem magnetycznym, jak i plombowania zabezpieczającego przed ingerencją mechaniczną),
• na etapie montażu wodomierza należy przestrzegać wytycznych producenta,
• na etapie eksploatacji należy:
- przestrzegać elementarnych zasad eksploatacji wodomierzy, dla przykładu należy pamiętać, że zawór przed wodomierzem nie służy do regulacji przepływu i w związku z tym nie wolno dopuścić do tego, aby był on częściowo przykręcony, gdyż powoduje to zakłócenia strugi (zmiana profilu prędkości) i błędy pomiarowe,
- przestrzegać terminów odczytów wodomierzy tak, aby błąd w bilansie był minimalizowany (odczyty wszystkich wodomierzy mieszkaniowych w budynku powinny być wykonane w możliwie krótkim okresie), - przestrzegać ustalonego regulaminu rozliczania,
- usuwać wszelkie przecieki występujące w instalacji i na zaworach czerpalnych (zarówno przed wodomierzami mieszkaniowymi, jak również poza nimi),
- informować o zauważonych uszkodzeniach urządzeń instalacji itp.

Wnioski i zalecenia:

• sukcesywna wymiana dotychczasowych wodomierzy na nowe pojemnościowe klasy C,
• urealnienie ilości osób przebywających w danym mieszkaniu i zgłaszanie bezzwłocznie zmiany liczby tych osób,
• zgłaszanie zauważonych usterek, wycieków, itp.

IDENTYCZNE ZASADY OBOWIĄZUJĄ ZARÓWNO PRZY ZIMNEJ JAK I CIEPŁEJ WODZIE.

Podstawa prawna:

I. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. nr 72/2001 z późn. zmianami) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, art. 26:

" 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków.
2. Jeżeli odbiorcą usług jest wyłącznie właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, jest on obowiązany do rozliczenia kosztów tych usług. Suma obciążeń za wodę lub ścieki nie może być wyższa od ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
3. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt. 3. Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża osobę korzystającą z lokalu w tych budynkach.

II. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. (Dz. U. nr 119/2003 o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami, art. 4:

" Art. 4.1. Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.
11. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.
2. Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacja i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.
3. Członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji, uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 2.
4. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacja i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni , które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5".


III. Uchwała Rady Nadzorczej SM „Razem” nr 20/2009 z dnia 21.05.2009r. w sprawie sposobu rozliczania niezbilansowanej ciepłej i zimnej wody w zasobach spółdzielni.Do góry

INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM"
ul. Św. Barbary 4
43-173 Łaziska Górne

NIP: 635-000-01-04

Regon: 271570730

KRS: 0000046815

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek: 700 - 1600
Środa: 700 - 1500
(dzień wewnętrzny - biura nieczynne dla petentów)
Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300

KASA CZYNNA

Harmonogram pracy KASY na rok 2024

GODZINY PRZYJĘĆ

Przewodniczący RN
Krzysztof Herbski
należy umówić się w sekretariacie Spółdzielni

Dyrektor, Prezes Zarządu
mgr inż. Tomasz Przybyła
Wtorek: 1200 - 1400

Z-ca Dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych
mgr Łukasz Loska
Czwartek: 1200 - 1400

UWAGA do przyjęć petentów»

TELEFONY

Sekretariat:
(32) 738-98-25

Dział Księgowości:
(32) 738-97-38

Dział Administracji (zgłaszanie awarii):
(32) 738-97-92
Zgłaszanie po godz. 1500 »

Dział Techniczny:
(32) 738-99-55

Dział Opłat Mieszkaniowych:
(32) 738-97-69

e-mail:
sekretariat@smrazem.org