KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

InformacjaUWAGA!
Data publikacji2018-05-24

UWAGA!

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Razem”
Dane kontaktowe : 43-173 Łaziska Górne ul. Świętej Barbary 4
tel.: 32 738-98-25, e-mail: smrazem@onet.pl
Inspektor danych osobowych
Dane kontaktowe: tel.: 32 738-98-25, e-mail: smrazem@onet.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:
- ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
- ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- Kodeksu postępowania cywilnego,
- Kodeksu cywilnego,
- Statutu Spółdzielni.

4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

11. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.Do góry

INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM"
ul. Św. Barbary 4
43-173 Łaziska Górne

NIP: 635-000-01-04

Regon: 271570730

KRS: 0000046815

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek: 700 - 1600
Środa: 700 - 1500
(dzień wewnętrzny - biura nieczynne dla petentów)
Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300

KASA CZYNNA

Wtorek*:  800 - 1530
Piątek:  800 - 1200
*przerwa (wtorek): 1200 - 1230

GODZINY PRZYJĘĆ

Przewodniczący RN
Janusz Radoszewski
należy umówić się w sekretariacie Spółdzielni

Dyrektor, Prezes Zarządu
mgr inż. Remigiusz Nowak
Wtorek: 1200 - 1400

Z-ca Dyrektora ds. technicznych
mgr inż. Tomasz Przybyła
Czwartek: 1200 - 1400

UWAGA do przyjęć petentów»

TELEFONY

Sekretariat:
(32) 738-98-25
Fax (32) 738-99-33

Dział Księgowości:
(32) 738-97-38

Dział Administracji (zgłaszanie awarii):
(32) 738-97-92
Zgłaszanie po godz. 1500 »

Dział Techniczny:
(32) 738-99-55

Dział Opłat Mieszkaniowych:
(32) 738-97-69

e-mail:
smrazem@onet.pl