Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta: [ Zaloguj do eBOK » Logowanie do eBOK ]

Dziś jest: Sobota, 20 kwietnia 2024r.GOSPODARKA ODPADAMI PO 01.07.2013R.

Informacja dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” w zakresie „śmieci”

W związku z licznymi telefonami naszych mieszkańców związanych m.in. z wywożeniem śmieci, częstotliwością odbioru odpadów, przepełnieniem pojemników itp. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” wyjaśnia:

Uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012r., wprowadza ogromne zmiany w zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez nałożenie na Gminy obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi.

System wszedł w życie 1 lipca 2013 roku.

Istotą zmian jest to, aby objąć wszystkich mieszkańców systemem zbierania odpadów, zwiększyć poziom recyclingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zredukować masę odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

Zmiany dotyczące gospodarki odpadami mają umożliwić Polsce osiągnięcie określonych w prawie Unii Europejskiej norm, dotyczących poziomu odzysku i recyclingu odpadów komunalnych.

W związku z powyższym wyjaśniamy, że od dnia 1 lipca 2013 roku za gospodarkę odpadami komunalnymi odpowiada Gmina właściwa dla miejsca położenia nieruchomości.

Sama Spółdzielnia z tym dniem przestała odpowiadać bezpośrednio za wywóz śmieci.

Z uwagi na nowy ustrój prawny Spółdzielnia pełni obecnie wyłącznie rolę „inkasenta” przekazując wpłacone przez Państwa (w ramach składników opłaty mieszkaniowej) zaliczki na wywóz śmieci bezpośrednio do Urzędu Gminy.

Informujemy, iż aktualnie Spółdzielnia oprócz bycia inkasentem jw. odpowiada jedynie za zabezpieczenie odpowiedniej ilości pojemników na śmieci wraz z ich lokalizacją oraz złożenie deklaracji na wywóz odpadów (stosownie do złożonych przez Państwa oświadczeń co do ilości osób przebywających w lokalu. W związku z czym przypominamy o każdorazowym zgłaszaniu zmian ich ilości).

Mając na uwagę powyższe przypominamy, iż za wywóz odpadów komunalnych (śmieci) od dnia 1 lipca 2013 roku odpowiada Gmina, a więc wszelkie sprawy z tym związane (skargi i zażalenia) należy kierować bezpośrednio do Gminy właściwej dla miejsca położenia nieruchomości.

Przepełnione od nadmiaru śmieci pojemniki, nie opróżnianie wszystkich pojemników przez firmy odbierające odpady itp. należy zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Gminy, a nie do Działu Administracji Spółdzielni.

Informujemy dodatkowo, że na stronach internetowych Urzędów Gmin zamieszczone zostały obszerniejsze informacje dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z nimi.


AKCJA INFORMACYJNA Nasze śmieci »

Do góry

INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM"
ul. Św. Barbary 4
43-173 Łaziska Górne

NIP: 635-000-01-04

Regon: 271570730

KRS: 0000046815

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek: 700 - 1600
Środa: 700 - 1500
(dzień wewnętrzny - biura nieczynne dla petentów)
Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300

KASA CZYNNA

Harmonogram pracy KASY na rok 2024

GODZINY PRZYJĘĆ

Przewodniczący RN
Krzysztof Herbski
należy umówić się w sekretariacie Spółdzielni

Dyrektor, Prezes Zarządu
mgr inż. Remigiusz Nowak
Wtorek: 1200 - 1400

Z-ca Dyrektora ds. technicznych
mgr inż. Tomasz Przybyła
Czwartek: 1200 - 1400

UWAGA do przyjęć petentów»

TELEFONY

Sekretariat:
(32) 738-98-25
Fax (32) 738-99-33

Dział Księgowości:
(32) 738-97-38

Dział Administracji (zgłaszanie awarii):
(32) 738-97-92
Zgłaszanie po godz. 1500 »

Dział Techniczny:
(32) 738-99-55

Dział Opłat Mieszkaniowych:
(32) 738-97-69

e-mail:
sekretariat@smrazem.org