Uwaga strona zamknie się automatycznie po 5 sekundach!
Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM", ul. Św. Barbary 4, 43-170 Łaziska Górne wydruk: 21.03.2019r.
[Zamknij okno] [Drukuj]

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Razem”
Dane kontaktowe : 43-173 Łaziska Górne ul. Świętej Barbary 4
tel.: 32 738-98-25, e-mail: smrazem@onet.pl
Inspektor danych osobowych
Dane kontaktowe: tel.: 32 738-98-25, e-mail: smrazem@onet.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:
- ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
- ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- Kodeksu postępowania cywilnego,
- Kodeksu cywilnego,
- Statutu Spółdzielni.

4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

11. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.


POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI - Pobierz »


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - KONTAKT mgr Łukasz Loska – mail: smrazem@onet.pl lub tel. 32 738-99-55 (w godzinach urzędowania Spółdzielni »)


© 2010 - 2019 SM "RAZEM"